Gdańskie cmentarze
Jesteś w:  Cenniki
Cenniki

Przypominamy  o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności grobów. Dotyczy to osób mających groby swoich bliskich lub miejsca rezerwowe na cmentarzach komunalnych w Gdańsku.

Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1473, z 2020 r. poz. 284), termin ważności grobu upływa po 20 latach od daty pochówku lub po upływie terminu przedłużenia jego ważności. Po tym terminie zarządcy cmentarza przysługuje prawo do zlikwidowania grobu. Opłaty można uiszczać w biurach cmentarnych i w biurze pogrzebowym PPU „ZIELEŃ” sp. z o.o. w Gdańsku.

UWAGA- zarządca cmentarza nie ma obowiązku przypominania opiekunom grobu o upływie terminu ważności grobu.

Adresy biur cmentarnych w Gdańsku:
1. ul. Partyzantów 76 (tel. 58-341-20-71/73 lub 58-341-73-35) – przyjmuje opłaty dotyczące wszystkich cmentarzy,
2. ul. Łostowicka 35 (tel.  58-302-02-07) – przyjmuje opłaty dot. cmentarzy: Łostowickiego, Św. Franciszka, Św. Ignacego, Salvator Nowy, Sobieszewskiego,
3. ul. Srebrniki 12 (tel.  58-341-49-77) – przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Centralnego „Srebrzysko”,
4. ul. Opacka 8 (tel.  58-552-29-22) – przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Oliwskiego i Św. Jadwigi (Nowy Port),
5. ul. Partyzantów 76 (siedziba PPU „ZIELEŃ” sp. z o.o.; tel. 58-34-20-71/73 lub 58-341-73-35) – przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Garnizonowego.

Biura czynne są w środy w godz. 7.00- 17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.00-15.00.

 

I. Wysokość opłat wnoszonych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku określona jest Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska:

  1. Nr 1983/10 z dnia 27.12.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska
  2. Nr 1433/13 z dnia 23.10.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska
  3. Nr 661/14 z dnia 21.05.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska
  4. Nr 1072/20 z dnia 31.07.2020 r. w sprawie ustalenia cen za udostępnienie mienia komunalnego, opłat za usługi cmentarne oraz opłat eksploatacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska

 

II. Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska, wymienionymi w punkcie „I”, przy pochówkach na nowych miejscach grzebalnych na cmentarzach komunalnych miasta Gdańska, pobierane są następujące opłaty, będące sumą opłat jednostkowych: za miejsca i eksploatacyjnych:

L.p.

Cmentarz /rodzaj grobu

Wysokość opłat cmentarnych

1

2

3

1

Łostowicki- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2.325,15

2

Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2.812,98

3

Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy,  Św. Franciszka, Sobieszewski - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2.525,28

4

Wszystkie cmentarze - grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych

1.325,05

5

Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny

2.212,58

6

Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny

3.359,17

7

Łostowicki- nisza w kolumbarium

3.268,69

8

Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych

215,05

 

 

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych przy pogrzebie pobiera się opłaty w wysokości gwarantującej ważność grobu przez okres 20 lat od dnia pochówku. W związku z powyższym, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska wymienionymi w punkcie „I”:

  • przy pochówku do nowego miejsca grzebalnego opłatę za miejsce i opłatę eksploatacyjną pobiera się w pełnej wysokości,
  • w przypadku dochowania kolejnej osoby do istniejącego już, ważnego grobu (tj. przed upływem terminu obowiązywania wniesionej ostatnio opłaty 20-letniej), opłatę za miejsce pobiera się w wysokości pomniejszonej o okres poprzednio „niewykorzystany”, przedłużając ważność grobu do 20 lat, natomiast opłatę eksploatacyjną pobiera się w pełnej wysokości.
    PRZYKŁAD: dochowanie odbywa się do grobu, którego ważność upływa za 7 lat. Opłata za miejsce pobrana jest w wysokości 13/20 opłaty wynikającej z Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, a opłata eksploatacyjna pobrana jest w pełnej wysokości.

III. Tabele poniżej przedstawiają opłaty cmentarne, pobierane przy przedłużeniu ważności grobu:

a)  na okres 20 lat, będące sumą opłat jednostkowych: za miejsca i eksploatacyjnych:

L.p.

Cmentarz /rodzaj grobu

Wysokość opłat cmentarnych

1

2

3

1

Wszystkie cmentarze - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

1.275,15

2

Wszystkie cmentarze - grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych

537,53

3

Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny

1.162,58

4

Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny

1.992,3

5

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości dwóch trumien

2.934,60

6

Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości trzech trumien

3.876,89

7

Łostowicki - nisza w kolumbarium

1.509,35

8

Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych

112,53

 

 

b)  na okres 10 lat, będące sumą opłat jednostkowych: za miejsca i eksploatacyjnych:

L.p.

Cmentarz /rodzaj grobu

Wysokość opłat cmentarnych

1

2

3

1

Wszystkie cmentarze - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

712,58

2

Wszystkie cmentarze - grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych

318,77

3

Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny

656,29

4

Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny

1.071,15

5

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości dwóch trumien

1.542,30

6

Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości trzech trumien

2.013,45

7

Łostowicki - nisza w kolumbarium

1.057,02

8

Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych

58,77

 

 

IV. Opłaty za grób można dokonać przelewem na konto:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ZIELEŃ” sp. z o.o. ul. Partyzantów 76; 80-254 Gdańsk

Santander Bank Polska S.A.    85 1090 1098 0000 0000 0901 5844

w tytule przelewu  należy podać:

1. imię i nazwisko zmarłego
2. datę zgonu
3. imię i nazwisko płatnika
4. adres płatnika
Na podany adres płatnik otrzymuje fakturę potwierdzającą wpłatę.


 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni