Gdańskie cmentarze
Jesteś w:  Regulamin
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDAŃSKU

I. Lista cmentarzy komunalnych.
II. Informacje o zarządcy i obsłudze administracyjnej cmentarzy.
III. Przepisy porządkowe obowiązujące na cmentarzach.
IV. Gospodarka miejscami grzebalnymi.
V. Wjazd i poruszanie się pojazdów mechanicznych na terenie cmentarzy.
VI. Świadczenie usług i pogrzebowych i cmentarnych.
VII. Przepisy końcowe.
VIII. Podstawa prawna

 

I. Regulamin dotyczy następujących cmentarzy komunalnych w Gdańsku

Lp.

Nazwa cmentarza

Adres

Telefon do biura cmentarza

1

Cmentarz Centralny
(Srebrzysko)
Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Srebrniki 2
58 341-49-77

2

Cmentarz Garnizonowy Gdańsk- Wrzeszcz
ul. Dąbrowskiego 2
0609-690-739

3

Cmentarz
p.w. Św. Ignacego
Gdańsk-Orunia
ul. Brzegi 48
(biuro obsługi na Cmentarzu Łostowickim)
58 302-02-07

4

Cmentarz
Salwator Nowy
Gdańsk-Chełm
ul. Cmentarna 2
(biuro obsługi na Cmentarzu Łostowickim)
58 302-02-07

5

Cmentarz Sobieszewski Gdańsk-Sobieszewo
ul. Turystyczna 2
(biuro obsługi na Cmentarzu Łostowickim)
58 302-02-07

6

Cmentarz Oliwski Gdańsk-Oliwa
ul. Opacka 8
58 552-29-22

7

Cmentarz
p.w. Św. Jadwigi
Gdańsk-Nowy Port
ul.Góreckiego 12
(biuro obsługi na Cmentarzu Oliwskim)
58 552-29-22

8

Cmentarz Łostowicki Gdańsk
ul. Łostowicka 35
58 302-02-07

9

Cmentarz
p.w. Św. Franciszka
Gdańsk-Siedlce
ul. Kartuska 238
(biuro obsługi Cmentarzu Łostowickim)
58 302-02-07

II. Zarządca i obsługa administracyjna cmentarzy.

1. Funkcję zarządcy cmentarzy komunalnych w Gdańsku, pełni w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk-Wrzeszcz, tel. 58 341-20-41; fax. 58 341-67-58.

2. Obsługę administracyjną, obsługę usług cmentarnych oraz prace w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych w Gdańsku, prowadzi na rzecz Zarządcy cmentarzy, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ZIELEŃ” sp. z o.o., z siedzibą w przy ul. Partyzantów 76; 80-254 Gdańsk- Wrzeszcz; telefon 58- 341-20-71.

3. Usługi pogrzebowe na cmentarzach komunalnych w Gdańsku mogą być wykonywane przez wszystkich przedsiębiorców, posiadających uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności.

4. Wszelkie sprawy związane z obsługą wykonywanych na cmentarzach komunalnych usług pogrzebowo-cmentarnych, zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych załatwia Główne Biuro Cmentarne, mieszczące się w Gdańsku- Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 76, tel. 58 341-73-35.

5. Główne Biuro Cmentarne prowadzi księgi cmentarne oraz księgi rezerwacji terminów pochówków na cmentarzach komunalnych. Rezerwacji terminu pochówku można dokonać telefonicznie lub w siedzibie Biura, przy ul. Partyzantów 76, tel. 58 341-73-35.

6. Kierownicy obsługi poszczególnych cmentarzy przyjmują interesantów w godzinach pracy biur cmentarzy tj.: w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7.00-15.00 oraz w środę w godzinach 9.00-17.00.

7. Wszelkie wnioski i skargi dotyczące cmentarzy komunalnych Gdańsku oraz usług cmentarnych realizowanych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku można zgłaszać pisemnie lub telefonicznie do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, do Działu Utrzymania Zieleni przy ul. Partyzantów 36; 80-254 Gdańsk-Wrzeszcz,  tel. 58 524-45-63. Inspektor nadzoru d/s utrzymania cmentarzy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-11.00 oraz w każdy czwartek w godzinach 11.00-14.00 w siedzibie Zarządu w budynku B, pok. nr 8.

 «do góry» 

III. Przepisy porządkowe obowiązujące na cmentarzach.

1. Cmentarze komunalne w Gdańsku otwarte (dostępne) są dla odwiedzających groby, w godzinach od 7.00 do zapadnięcia zmroku, z wyjątkiem Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego, w których to dniach otwarte są całą dobę.

2. Przebywanie na cmentarzach po zapadnięciu zmroku jest zabronione.

3. W przypadku wystąpienia warunków mogących stwarzać zagrożenie dla osób przebywających na terenie cmentarza administrator cmentarza upoważniony jest do jego zamknięcia.

4. Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

5. Porządkowanie i pielęgnacja grobów oraz ich bezpośredniego otoczenia należy do obowiązków opiekunów grobu.

6. W rejonach cmentarzy gdzie ustawione są oznaczone pojemniki, przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, śmieci powstałe na skutek porządkowania i pielęgnacji grobów powinny być segregowane oraz umieszczane w pojemnikach przeznaczonych dla danego typu odpadu.

7. Na terenie cmentarzy komunalnych obowiązuje zakaz :

 1. zakłócania ciszy i porządku,
 2. wprowadzania psów i innych zwierząt,
 3. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz spożywania alkoholu,
 4. wysypywania śmieci z porządkowanych grobów, poza przeznaczonymi do tego pojemnikami,
 5. umieszczania na terenie cmentarzy reklam i ogłoszeń,
 6. handlu obwoźnego i obnośnego oraz reklamowania towarów i usług,
 7. sadzenia drzew i krzewów lub ich usuwania, bez zgody administracji cmentarza,
 8. palenia otwartego ognia,
 9. tarasowania dróg i przejść na kwatery grzebalne oraz ścieżek międzyrzędowych i międzymogiłowych,
 10. zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów, nasion i zniczy,
 11. niszczenia infrastruktury cmentarnej
 12. zagospodarowania otoczenia grobów i stawiania ławek bez uzgodnienia z administracją cmentarzy,
 13. mycia pojazdów i urządzeń na terenie cmentarzy,
 14. korzystania z jazdy na motocyklu, rowerze, deskorolkach itp.

8. Przy zgłoszeniu administratorowi cmentarza chęci ustawienia ławki przy grobie lub wykonania zagospodarowania jego otoczenia, dysponent grobu zobowiązany jest do złożenia u administratora cmentarza oświadczenia o usunięciu ww. elementów na własny koszt, w przypadku wystąpienia kolizji utrudniających korzystanie z części cmentarza przeznaczonych do wspólnego użytku, tj. ścieżek międzymogiłowych i międzyrzędowych.

9. Za stan techniczny elementów zagospodarowania grobów i ich otoczenia odpowiadają dysponenci grobów.

10. W przypadku stwierdzenia ustawienia ławki lub wykonania zagospodarowania otoczenia grobu bez uzgodnienia z administratorem cmentarza, w sposób ograniczający lub utrudniający sprawowanie opieki nad sąsiednimi grobami, dysponenci grobów są zobowiązani do usunięcia ww. elementów w terminie wskazanym przez administratora cmentarza.

11. W razie nie usunięcia przez opiekunów grobów ławek oraz elementów zagospodarowania otoczenia grobów w terminie wskazanym przez administratora cmentarza, elementy te zostaną usunięte przez administratora cmentarza i zdeponowane na zapleczu gospodarczym cmentarza na okres 6 miesięcy, celem umożliwienia odebrania ich przez opiekunów grobów.

«do góry» 

IV. Gospodarka miejscami grzebalnymi

1. Pochówki na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych, odbywają się w kwaterach do bieżącego chowania, według planu pochówków zatwierdzonego przez Zarządcę cmentarzy.

2. Odstępstwo od planu pochówków na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych oraz pochówki na pozostałych cmentarzach komunalnych, zamkniętych do bieżącego chowania zmarłych, wymagają uzyskania pisemnej zgody Zarządcy cmentarza. Zgody te wydawane są bezpłatnie, na podstawie pisemnych wniosków kierowanych do Zarządcy cmentarzy przez osoby organizujące pogrzeb.

3. Zmiana lokalizacji grobu w obrębie danego cmentarza lub przeniesienie grobu z jednego cmentarza komunalnego w Gdańsku na inny cmentarz komunalny, wymaga uzyskania pisemnej zgody Zarządcy cmentarza i może być dokonana w przypadku możliwości terenowych zabezpieczenia zamiennego miejsca przeznaczonego pod grób (miejsca grzebalnego).

Miejscem grzebalnym jest miejsce pod grób ziemny, murowany lub rodzinny, nisza w katakumbach przeznaczona do pochówku zwłok oraz nisza w kolumbarium przeznaczona do składania urn.

4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji, z przeznaczeniem dla osób żyjących, samodzielnie położonych miejsc grzebalnych wyłącznie na kwaterach bieżącego chowania, położonych na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych.

Samodzielnie położonymi miejscami grzebalnymi są miejsca pod grób, które są oddzielone od sąsiednich grobów lub miejsc pod grób ścieżkami międzymogiłowymi.

W przypadku, gdy na danym cmentarzu powierzchnia grzebalna niezajęta oraz niezarezerwowana pod groby wystarczy na dokonywanie pochówków przez okres krótszy niż 5 lat, Zarządcy cmentarza przysługuje prawo wprowadzenia zakazu rezerwacji dla osób żyjących miejsc grzebalnych położonych w kwaterach przeznaczonych do bieżącego chowania zmarłych.

5. Na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania zmarłych oraz na kwaterach zapełnionych cmentarzy otwartych do bieżącego chowania zmarłych, rezerwacja miejsc grzebalnych dla osób żyjących możliwa jest wyłącznie w przypadku dysponowania już grobem ziemnym na danej nekropolii oraz zaistnienia sytuacji, w której warunki terenowe w tym miejscu nie dają możliwości utworzenia samodzielnego grobu ziemnego, umożliwiają natomiast wygospodarowanie dodatkowego wolnego miejsca grzebalnego, przyległego bez ścieżki międzymogiłowej do istniejącego grobu.

6. Rezerwacja miejsc grzebalnych dla osób żyjących na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania zmarłych oraz na kwaterach zapełnionych cmentarzy otwartych do bieżącego chowania zmarłych, według zasad określonych w pkt. 5, możliwa jest dopiero po uzyskaniu zgody Zarządcy cmentarzy komunalnych.

7. Miejsca grzebalne zwolnione po ekshumacji oraz miejsca grzebalne rezerwowe, za które nie została wniesiona opłata przedłużająca ich ważność, pozostają w dyspozycji Zarządcy cmentarzy i mogą być przeznaczone do bieżących pochówków.

8. Zarządcy cmentarzy przysługuje prawo likwidacji grobu, za który nie zostały wniesione opłaty przedłużające jego ważność.

9. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania opiekunów grobów lub dysponentów miejsc grzebalnych rezerwowych o mijającym terminie ważności grobu lub miejsca rezerwowego.

«do góry» 

V. Wjazd i poruszanie się pojazdów mechanicznych na terenie cmentarzy.

1. Wjazd pojazdami mechanicznymi na teren Cmentarza Łostowickiego i Centralnego „Srebrzysko”, w celu odwiedzin grobów, możliwy jest w następujących dniach i godzinach:

 • w każdą niedzielę i święta - możliwość wjazdu od godziny 10.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 15.00,
 • w okresie od 1 kwietnia do 31 października - w dni robocze (od poniedziałku do piątku), możliwość wjazdu w godzinach 7.00 - 10.00 oraz od godziny 15.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 18.00,
 • w okresie od 1 listopada do 31 marca - w dni robocze (od poniedziałku do piątku), możliwość wjazdu w godzinach 7.00 - 10.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 15.00.

Możliwość wjazdu mają wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia oraz osoby niepełnosprawne ruchowo, posiadające aktualną kartę inwalidzką.

Na pozostałych cmentarzach komunalnych nie dopuszcza się wjazdu pojazdów mechanicznych.

2. Do stałego wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są pojazdy: służb komunalnych związane z administracją i nadzorem cmentarzy, Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i firmy ochroniarskiej świadczącej usługę ochrony cmentarzy.

3. Dopuszcza się możliwość zamknięcia cmentarzy komunalnych dla ruchu kołowego w okresach nasilonego ruchu pieszych, np. w okresie Wszystkich Świętych oraz w sytuacjach zagrożeń wynikających z warunków pogodowych.

4. Przedsiębiorcom, w celu wykonania usług cmentarno-pogrzebowych umożliwia się wjazd na teren cmentarzy komunalnych, samochodami o ciężarze całkowitym do 1,5 t., w dni robocze, w godzinach pracy administracji cmentarzy, po uprzednim zgłoszeniu wjazdu na cmentarz u administratora cmentarza. Kierujący pojazdami poruszający się po drogach cmentarnych zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, poruszać się z prędkością do 5 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować dróg cmentarnych i ścieżek.

«do góry» 

VI. Świadczenie usług i pogrzebowych i cmentarnych.

1. Do prowadzenia na terenie cmentarzy działalności gospodarczej związanej z usługami pogrzebowymi, upoważnieni są wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy złożyli u Zarządcy cmentarzy dokumenty uprawniające do prowadzenia tego typu działalności tj. odpis z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Zarządca cmentarzy posiada prawo odmowy dopuszczenia do świadczenia usług cmentarnych na cmentarzach przedsiębiorcom rażąco naruszającym przepisy niniejszego Regulaminu, po ich uprzednim powiadomieniu.

3. Pogrzeby na cmentarzach mogą być wykonywane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00, za wyjątkiem dni świątecznych. W uzasadnionych przypadkach godziny te mogą ulec zmianie.

4. Ekshumacje na cmentarzach mogą być wykonywane w okresie przewidzianym odrębnymi przepisami, w dniach od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni świątecznych, we wczesnych godzinach rannych (nie później niż do godziny 9.00), po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem cmentarza.

5. Usługi cmentarne i kamieniarskie mogą być wykonywane na cmentarzu w dniach od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 9.00 do 15.00.

6. Usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub ekshumacji można prowadzić po ich uprzednim zgłoszeniu w Głównym Biurze Cmentarnym administratora. Przy dochowaniach do istniejących grobów, złożenie dokumentów pogrzebowych do Głównego Biura Cmentarnego musi nastąpić najpóźniej do godziny 13:00 dnia poprzedzającego termin świadczenia tej usługi.

7. Wskazanie firmie pogrzebowej miejsca grzebalnego do kopania grobu i sprawdzenie prawidłowości jego wykonania pod względem zgodności z przepisami prawa oraz odbiór uporządkowanego terenu przylegającego do nowej mogiły, dokonuje administrator cmentarzy, z udziałem przedstawiciela przedsiębiorcy wykonującego usługę pogrzebową.

8. Na kwaterach przeznaczonych do bieżącego chowania zmarłych, znajdujących się na czynnych cmentarzach, zakończenie kopania grobów przez przedsiębiorców w obrębie kwatery grzebalnej winno nastąpić minimum na jedną godzinę przed pierwszym planowanym w danym dniu pochówkiem, i może się rozpocząć nie wcześniej niż pół godziny po dokonaniu ostatniego pochówku.

9. Na cmentarzach komunalnych zamkniętych do bieżącego chowania, kopanie grobów może nastąpić pomiędzy pogrzebami, z zachowaniem warunków określonych w ust. 8.

10. Przed rozpoczęciem kopania grobu, przedsiębiorca realizujący te prace zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu przewidzianego pod odkład ziemi oraz sąsiednich grobów, a po zasypaniu mogiły zobowiązany jest do przywrócenia terenu składowania odkładu, do stanu poprzedniego.

11. W razie występujących temperatur dodatnich kopanie grobu ziemnego powinno być realizowane w dniu pogrzebu, natomiast przy występujących temperaturach ujemnych i zamarznięciu ziemi można wstępnie przygotować grób ziemny do pochówku na jeden dzień wcześniej. W przypadku dochowania osoby zmarłej do istniejącego grobu, wcześniejsze przygotowanie grobu musi zostać przeprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwiony był dostęp osób niepowołanych do pochowanych w grobie szczątków.

12. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji usługi kopania grobu w miejscach ponownego pochówku, wykonawca usługi zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym administratora cmentarza, celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.

13. Kaplice na cmentarzach komunalnych udostępniane będą przedsiębiorcom dla celów zrealizowania usługi pogrzebowej nie później niż 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia ceremonii, a zwalniane muszą być najpóźniej 5 minut przed następną ceremonią.

14. Wykonawca usług pogrzebowych zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania terminu pogrzebu i zapewnienia godnego orszaku pogrzebowego.

15. Zabezpieczenie właściwych i bezpiecznych warunków przemieszczania się konduktu pogrzebowego, za wyjątkiem utwardzonych dróg cmentarnych, leży w obowiązku podmiotu wykonującego pochówek.

16. Grobowce mogą być budowane na kwaterach grobowców, w miejscu wskazanym przez administratora cmentarza, po uprzednim złożeniu przez wykonawcę robót budowlanych projektu i wniesieniu opłaty za miejsce pod grobowiec oraz obsługę administracyjną budowy grobowca. Wykonawca podczas prac budowlanych, związanych z budową grobowca, zobowiązany jest zapewnić nadzór osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

17. Odpowiedzialność za stan mogiły ziemnej po wykonaniu pochówku, obciąża wykonawcę pochówku przez okres jednego roku (roczna rękojmia).

18. Usługi związane z robotami kamieniarskimi oraz wszelkimi robotami budowlanymi, wykonywanymi przy grobach, można prowadzić po ich zgłoszeniu z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem w biurze administratora cmentarza, przedstawieniu administratorowi uproszczonego projektu (szkicu) nagrobka lub obiektu budowanego, wraz z jego wymiarami, wniesieniu opłat za obsługę administracyjną wykonywania tych robót oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem cmentarza.

19. Wykonawca robót kamieniarskich zobowiązany jest do montażu nagrobka o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

20. Wykonawcy robót kamieniarskich i budowlanych, wykonywanych przy grobach, zobowiązani są do uporządkowania terenu, wywozu z miejsca wykonywania usługi gruzu i resztek poprzedniego wystroju grobu, jak również nadmiaru ziemi. Zabrania się czyszczenia i mycia narzędzi oraz sprzętu do prac kamieniarskich i budowlanych na terenie cmentarza oraz na terenie przyległym do cmentarza.

21. Administrator cmentarza w przypadku stwierdzenia niezgodności złożonego projektu nagrobka z jego realizacją bądź naruszenia postanowień porządkowych niniejszego regulaminu posiada prawo przerwania prowadzonych prac.

22. Wykonawca robót kamieniarskich lub innych usług cmentarnych, zobowiązany jest do przerwania prac w przypadku, gdy w sąsiedztwie odbywa się pogrzeb.

«do góry» 

VII. Przepisy końcowe.

1. Zarządca oraz administrator cmentarzy komunalnych nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe na terenie cmentarzy komunalnych, powstałe na skutek niezależnych od nich zdarzeń losowych, których nie dało się przewidzieć.

2. W przypadku naruszenia warunków niniejszego regulaminu, przez Wykonawcę usług cmentarno-pogrzebowych, administrator cmentarzy komunalnych ma obowiązek powiadomić o powyższym zarządcę cmentarzy.

VIII. Podstawa prawna

Uchwała nr LVIII/1438/14 Rady Miasta Gdańska z dn. 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.


 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2024 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni