Gdańskie cmentarze
Jesteś w:  Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

Dane osób zmarłych nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Niemniej jednak w związku z prowadzeniem ksiąg cmentarnych oraz innych dokumentów związanych z organizacją pochówków i administrowaniem cmentarzami przetwarzane są również dane osobowe osób żyjących – osób opiekującymi się grobami, wnoszących opłaty za miejsce na cmentarzu oraz w inny sposób zaangażowanych w przygotowanie pochówku i utrzymanie grobu (dotyczy to także danych podawanych w zamieszczonym na stronie internetowej cmentarze-gdanskie.pl formularzu zgłoszenia dotyczącego braku informacji o grobie). Odnośnie do tego typu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, iż:

  1. współadministratorami danych osobowych (na podstawie zapisów Umowy doprecyzowanych Uzgodnieniami w sprawie współadministrowania) są Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (dalej: GZDiZ) z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 36 oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Zieleń” sp. z o.o. (dalej: spółka „Zieleń”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 76;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: w GZDiZ – e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl; w spółce „Zieleń” – e-mail: iod@zielen.pl;
  3. dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym i ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (to ostatnie tylko w przypadku GZDiZ) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadnionym interesem administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy, prokuratura, policja) oraz podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz każdego z współadministratorów;
  5. GZDiZ i spółka „Zieleń” nie zamierzają przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa (przede wszystkim przepisami dotyczących prowadzenia ksiąg cmentarnych i innych dokumentów cmentarnych); w  przypadku spółki „Zieleń” okres ten jest ograniczony czasem trwania umowy zawartej z GZDiZ;
  7. osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do żądania od każdego z współadministratorów dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  8. osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na każdego ze współadministratorów;
  9. dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
  10. obowiązki wynikające z art. 33 RODO odnoszące się do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu leżą po stronie GZDiZ.

 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2024 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni